Projekt „Żłobek „Calineczka” w Lublinie i „Poszukiwacze Przygód” w Świdniku” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Fundacja Ingenium realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Żłobek „Calineczka” w Lublinie i „Poszukiwacze Przygód” w Świdniku”

Celem projektu jest poprawa szans na uzyskanie i/lub utrzymanie zatrudnienia 40 rodziców i/lub pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 województwa lubelskiego poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie do 31.08.2022 r. Wsparcie w projekcie uzyska 50 osób – bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu pracy oraz pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Uczestnikami Projektu będą osoby zamieszkujące teren województwa lubelskiego, w tym 15% stanowią osoby samotnie wychowujące dziecko, powracające lub wchodzące na rynek pracy.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1) Utworzenie i pokrycie kosztów bieżącego świadczenia usług opieki w żłobku „Poszukiwacze Przygód”

2) Utworzenie żłobka „Calineczka” – dostosowanie  i wyposażenie lokalu

3) Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka „Calineczka”

Zakładane efekty/rezultaty:

  • 26 osób powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
  • 14 osób pozostających bez pracy znajdzie pracę lub będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu
  • 50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych zostanie objętych wsparciem w programie
  • 50 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt realizuje zasady równości szans i niedyskryminacji.

Wartość projektu: 1 602 602,83 PLN
Dofinansowanie projektu: 1 442 342,53 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 362 212,40 PLN

Szczegóły: telefon 508-825-953

Projekt „Żłobek „Calineczka” w Lublinie i „Poszukiwacze Przygód” w Świdniku” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z nami

Start typing and press Enter to search